خودتو نشون بده!

52

مـعـمـاری و شـهـرسـازی

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان جوایز معمار سال و جوایز جهانی طراحی ۲۰۲۱ (World Design & Architect…
فراخوان جوایز معمار سال و جوایز جهانی طراحی ۲۰۲۱ (World Design & Architect…

جشنواره جوایز معمار سال و جوایز جهانی طراحی 2021 با موضوع دیزاین و معماری در بخش های مختلف توسط آرکیتکچر کامیونیتی برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،تیر،۱400

فراخوان دومین جشنواره بین المللی معماری و طراحی آرکو ۲۰۲۱ (Archue) (2nd International…
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معماری و طراحی آرکو ۲۰۲۱ (Archue) (2nd International…

دومين جشنواره معماری و طراحی آركو در سال 2021 با هدف کشف معماری به معنای واقعی و طراحی های بدون هیچ محدودیتی برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
23 ،خرداد،۱400

فراخوان دومین جشنواره معماری لوپ دیزاین ۲۰۲۱ (architecture competition LOOP Design Awards )
فراخوان دومین جشنواره معماری لوپ دیزاین ۲۰۲۱ (architecture competition LOOP Design Awards )

دومین دوره جشنواره معماری لوپ دیزاین در سال 2021 درزمینه معماری, معماری داخلی و...با هدف جذب آثارمعماری خلاقانه و حمایت از طراحان برگزارمی شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9 ،مرداد،۱400

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی معماری آینده جهان ۲۰۲۱( Global Future Design Awards…
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی معماری آینده جهان ۲۰۲۱( Global Future Design Awards…

مسابقه بین المللی طراحی معماری آینده جهان توسط مجموعه آرکیتکچر پرس( architecture press) ( APR) با موضوع طراحی معماری خاص و کاربردی برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
8 ،مرداد،۱400

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی وجدان خلاق ۲۰۲۱ (Creative Conscience awards)
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی وجدان خلاق ۲۰۲۱ (Creative Conscience awards)

با ورود به مسابقه طراحی وجدان خلاق شما به طورمستقیم ازکار برگزارکنندگان به عنوان یک خیریه وکمک به ساختن جهانی عادلانه تروسالم ترپشتیبانی خواهید کرد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
29 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان مسابقه طراحی مسکن ارزان قیمت در تورانتو ۲۰۲۱ (Toronta Affordable Housing Challenge)
فراخوان مسابقه طراحی مسکن ارزان قیمت در تورانتو ۲۰۲۱ (Toronta Affordable Housing Challenge)

مسابقه طراحی مسکن ارزان قیمت در تورانتو که باید بتواند درمکان های مختلف شهر سازگار باشد درسال 2021 توسط موسسه بی بریدرز درکانادا برگزارمی شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
2 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان مسابقه بین المللی معماری یادبود آخرین بمب هسته ای ۲۰۲۱ (The last…
فراخوان مسابقه بین المللی معماری یادبود آخرین بمب هسته ای ۲۰۲۱ (The last…

برای مسابقه معماری یادبود آخرین بمب هسته ای 2021،ازشرکت کنندگان خواسته شده یک ساختمان یا سازه ای را طراحی کنند که درآن معماری مفهوم اثررا میرساند
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
1 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان مسابقه معماری زیستگاه جهانی ۲۰۲۱ (World Habitat Awards)
فراخوان مسابقه معماری زیستگاه جهانی ۲۰۲۱ (World Habitat Awards)

مسابقه معماری زیستگاه جهانی با هدف انتخاب پروژه هایی که چالش های مسکن را بهبود بخشند و رویکرد جدید وخلاقانه ای داشته باشند و ایمن باشند برگزارمیشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،اسفند،۱۳99

فراخوان ۱۱مین جشنواره طراحی ای زی ۲۰۲۱ (AZ Awards 2021)
فراخوان ۱۱مین جشنواره طراحی ای زی ۲۰۲۱ (AZ Awards 2021)

جشنواره ای زی یک مسابقه طراحی است که توسط آزور (AZURE) در کانادا برگزار می شود و بهترین پروژه ها، محصولات و ایده های جهان را به رسمیت می شناسد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
7 ،اسفند،۱399

فراخوان مسابقه بین المللی مجموعه فضایی ان اس اس (The NSS Space Settlement…
فراخوان مسابقه بین المللی مجموعه فضایی ان اس اس (The NSS Space Settlement…

مسابقه بین المللی دانش آموزی مجموعه فضایی ان اس اس با پشتیبانی مجموعه ملی فضایی و حمایت سازمان تحقیقات ناسا در سال 2021 برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
27 ،بهمن،۱399

فراخوان مسابقه معماری استفاده دوباره ایتالیا از کلیسای متروک چییسا دیروتا (Re-use the…
فراخوان مسابقه معماری استفاده دوباره ایتالیا از کلیسای متروک چییسا دیروتا (Re-use the…

هدف از برگزاری مسابقه معماری استفاده دوباره ایتالیا از کلیسای متروک چییسا دیروتا بازگرداندن حیات و شکوه به بناهای قدیمی و تاریخی کشوراست.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
22 ،اسفند،۱399

فراخوان مسابقه بین الملی معماری خانه های مشترک اسپیرالا ۲۰۲۱ (Spirala Community Home…
فراخوان مسابقه بین الملی معماری خانه های مشترک اسپیرالا ۲۰۲۱ (Spirala Community Home…

مسابقه خانه های مشترک اسپیرالا نیازمند آثاری برای یک خانه اجتماعی درقلب دهکده زیست محیطی است که یک پروژه پیشگامانه متمرکزبرتوسعه وارتباط با طبیعت است
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان بین المللی برنامه اقامت +۳۵۹ گالری در بلغارستان ۲۰۲۱ (+۳۵۹ gallery International…
فراخوان بین المللی برنامه اقامت +۳۵۹ گالری در بلغارستان ۲۰۲۱ (+۳۵۹ gallery International…

گالری +359 ازهنرمندان تجسمی دعوت کرده است برای تولید وساخت یک پروژه خاص برای فضای برج آب، به مدت دو هفته تا یک ماه درصوفیه اقامت کاری داشته باشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
11 ،دی،۱۳۹9

فراخوان مسابقه بین المللی سی-آیدیا دیزاین ۲۰۲۰ (C-IDEA Design Award)
فراخوان مسابقه بین المللی سی-آیدیا دیزاین ۲۰۲۰ (C-IDEA Design Award)

مسابقه سی آیدیا دیزاین (C-IDEA Design Award) در بخشهای هنرهای بصری وارتباطی، طراحی صنعتی، طراحی مد،معماری،انیمیشن وتعاملات هوشمند برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،اسفند،۱۳99

فراخوان جشنواره طراحی می آموزد ۲۰۲۱ (Design Educates Awards)
فراخوان جشنواره طراحی می آموزد ۲۰۲۱ (Design Educates Awards)

جشنواره Design Educates بهترین ایده ها واجراهای معماری و طراحی را، که می تواند چیزی را به دیگران آموزش دهد، معرفی می کند ودرسطح جهان تبلیغ می کند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
14 ،بهمن،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی مفهومی شهری و معماری برای توسعه جبهه رودخانه موراسا ۲۰۲۰…
فراخوان مسابقه طراحی مفهومی شهری و معماری برای توسعه جبهه رودخانه موراسا ۲۰۲۰…

شهرداری پایتخت پودگوریکا،رقابتی را برای طراحی مفهومی شهری و معماری برای توسعه جبهه رودخانه موراسا و مجموعا جوایزی به ارزش 55000 یوروایجادکرده است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
24 ،آذر،۱۳99

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی جوانان کیو-ویلیج گنگتو ۲۰۲۰ (“Q-Village · Gangtou” International…
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی جوانان کیو-ویلیج گنگتو ۲۰۲۰ (“Q-Village · Gangtou” International…

مسابقه بین المللی طراحی جوانان Q-Village با موضوع نوسازی معماری سنتی وبرنامه ریزی صنعت فرهنگ و خلاقیت در چین و 100000یوان جایزه و رایگان برگزارمیشود
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،آبان،۱۳99

فراخوان جشنواره طراحی آسیا ۲۰۲۱ (Asia Design Prize)
فراخوان جشنواره طراحی آسیا ۲۰۲۱ (Asia Design Prize)

جشنواره طراحی آسیا یک جایزه بین المللی طراحی معروف در بین طراحان جهان است که ایده های طراحی جدیدی که آینده راهدایت می کند کشف کرده وبه نمایش میگذارد
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،دی،۱۳99

فراخوان ۷مین مسابقه هتل خلاقیت ۲۰۲۰ (Inspiration Hostel Competition)
فراخوان ۷مین مسابقه هتل خلاقیت ۲۰۲۰ (Inspiration Hostel Competition)

7مین مسابقه هتل خلاقیت (OPENGAP) با هدف یافتن پیشنهادهای نوآورانه، پیشرفته ونودرباره مفهوم جدیدی برای ایجاد فضاهای الهام بخش هنری برگزارمیشود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
20 ،آذر،۱۳99

فراخوان جشنواره طراحی محصول سبز ۲۰۲۱ (Green Product Award)
فراخوان جشنواره طراحی محصول سبز ۲۰۲۱ (Green Product Award)

جشنواره طراحی محصول سبز بستر مشترکی را برای شرکت های حرفه ای،شرکت های نوپا ودانشجویان فراهم می کند تا بتوانند خود را در آلمان به همه معرفی کنند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10،آذر،۱۳99

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی میدان مرکزی شهر رهووچ، کوزوو ۲۰۲۰ (International Design…
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی میدان مرکزی شهر رهووچ، کوزوو ۲۰۲۰ (International Design…

مسابقه بین المللی طراحی برای میدان مرکزی شهر رهووچ در قالب پروژه پیشبرد تغییرات شهری در رهووچ از طریق احیای میدان شهر مرکزی برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
26،آبان،۱۳99

فراخوان مسابقه خیابان های شهر ویتنام (Street City Vietnam) 2020
فراخوان مسابقه خیابان های شهر ویتنام (Street City Vietnam) 2020

مسابقه خیابان های شهر ویتنام Street City Vietna 2020 برای طراحی زیرساخت وجوان‌سازی بازارهای خیابانی‌غذاهای دریایی با 20 هزار‌دلارجایزه برگزارمی‌شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
5،آبان،۱۳99

فراخوان ۱۷مین مسابقه بین المللی طراحی زپتر (Zepter) 2020
فراخوان ۱۷مین مسابقه بین المللی طراحی زپتر (Zepter) 2020

هدف این مسابقه طراحی زپتر ، راه اندازی "اینستالیشن دیوار هنری" به عنوان دکوراسیون مفهومی نمای بیرونی یک دیوار با ابعاد 629 cm و 697 cm می باشد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10،آبان،۱۳99

فراخوان ۲مین مسابقه بین المللی معماری خانه کوچک ۲۰۲۰ (Second Annual MICROHOME Architecture…
فراخوان ۲مین مسابقه بین المللی معماری خانه کوچک ۲۰۲۰ (Second Annual MICROHOME Architecture…

دومین مسابقه معماری خانه کوچک با موضوع طراحی خانه هایی با متراژ کوچک و کاربرد زیاد است. این مسابقه در بخش های مختلف تا 3000 دلار جایزه برگزار میشود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
14،آبان،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش مجله ایولو (eVelo Magazine Skyscraper Competition) 2021
فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش مجله ایولو (eVelo Magazine Skyscraper Competition) 2021

این مسابقه طراحی آسمان خراش ایده های منحصر به فرد روابط بین آسمان خراش و دنیای طبیعی، آسمان خراش و اجتماع و آسمان خراش و شهرها را بررسی می کند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
21،بهمن،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی پیو (PAVE Student Design Competition) 2020
فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی پیو (PAVE Student Design Competition) 2020

مسابقه طراحی دانشجویی پیو برای تمام دانشجویان علاقه مند در زمینه طراحی فضای داخلی ساختمان با هدف طراحی فضاهای پویا وپرانرژی برای شرکت Sketch Up است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9،آبان،۱۳99

فراخوان مسابقه شهرسازی “شهرنشینی تاکتیکی” ۲۰۲۰ ایتالیا
فراخوان مسابقه شهرسازی “شهرنشینی تاکتیکی” ۲۰۲۰ ایتالیا

چالش این مسابقه شهرسازی تاکتیکی تشویق شرکت کنندگان برای تصور شهری است که فضاهای عمومی فراتر از تصور سنتی یک پارک، یک میدان یا یک خیابان باشد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9،آذر،۱۳99

فراخوان جشنواره معماری گائودی (Gaudi Architecture Prize) 2020
فراخوان جشنواره معماری گائودی (Gaudi Architecture Prize) 2020

جشنواره معماری Gaudi  با برگزاری بخش های طراحی معماری، طراحی داخلی، طراحی مبلمان و طراحی شهری از دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری دعوت می کنند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
25،شهریور،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی ایف (IF) ۲۰۲۱
فراخوان مسابقه طراحی ایف (IF) ۲۰۲۱

ایف یک برند معتبر و از بهترین ها در طراحی بوده است . مسابقه طراحی ایف2021 در دسته بندی های طراحی صنعتی، گرافیک و معماری شهرسازی برای افراد متخصص جهان
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
4،آبان،۱۳99

فراخوان مسابقه بین المللی خانه(The HOME) 2020
فراخوان مسابقه بین المللی خانه(The HOME) 2020

مسابقه بین المللی The Home از همه طراحان دعوت می کند تا ایده های معماری داخلی و خانه را با در در نظر گیری تاثیرات مختلف تغییرات جهانی کشف کنند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
4،آبان،۱۳99

فراخوان مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه یوگا روی صخره (Yoga House on…
فراخوان مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه یوگا روی صخره (Yoga House on…

در مسابقه معماری خانه یوگا شرکت کنندگان باید یک ساختمان جدید برای افزایش ظرفیت میزبانی این اقامتگاه جهت بازدید بیشتر مهمانان سراسر جهان طراحی کنند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
27،شهریور،۱۳99

فراخوان مسابقه معماری بشریت: بعد از کویید-۱۹ (Humankind: After Covid-19)
فراخوان مسابقه معماری بشریت: بعد از کویید-۱۹ (Humankind: After Covid-19)

یک پروژه آینده نگرانه در هماهنگی کاملی از معماری، اقتصاد و محیط زیست از معماری بشریت کمک به احیای اقتصاد یک منطقه، شهرو جامعه متأثر از شیوع کووید19
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
20،مرداد،۱۳99

فراخوان ۳مین مسابقه بین المللی دیزاین ال ای پلاس( LA+)
فراخوان ۳مین مسابقه بین المللی دیزاین ال ای پلاس( LA+)

مسابقه بین المللی دیزاین ال ای پلاس( LA+) برای سومین دوره با موضوع طراحی محیطی برای همزیستی انسان با موجودات دیگر در آمریکا برگزار خواهد شد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
29،مهر،۱۳99

فراخوان دهمین دوره رقابت های بین المللی معماری موسسه جکیوز روگری (Jacques Rougerie…
فراخوان دهمین دوره رقابت های بین المللی معماری موسسه جکیوز روگری (Jacques Rougerie…

در دهمین سالگرد این رقابتها، معماری Jacques Rougerie Foundation از افراد دعوت می کند تا با الهام از ساختار زیبای مهندسی منحصربفرد طبیعت بیندیشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9،مهر،۱۳99

فراخوان دهمین مسابقه بین المللی معماری فرانسه ۲۰۲۰
فراخوان دهمین مسابقه بین المللی معماری فرانسه ۲۰۲۰

بنیاد ژاک روژری با جشن گرفتن دهمین دوره مسابقه معماری فرانسه از شما دعوت می کند تا مطابق با موضوعات مهم بشری، پروژه های جسورانه خود را تصور کنید.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9،مهر،۱۳99

فراخوان چالش جهانی طراحی فرودگاه معماران فنترس (FENTRESS GLOBAL CHALLENGE) 2020
فراخوان چالش جهانی طراحی فرودگاه معماران فنترس (FENTRESS GLOBAL CHALLENGE) 2020

چالش جهانی فنترس(FGC) یک مسابقه بین المللی طراحی فرودگاه دانشجویی سالانه است وعلاوه بر نمایش تجربه معماری آینده به پیشرفت در طراحی خلاقانه کمک میکند
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10،مرداد،۱۳99

فراخوان ۹مین مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی ساختمان بلند ۲۰۲۰
فراخوان ۹مین مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی ساختمان بلند ۲۰۲۰

شورای ساختمان های بلند و زیستگاه شهری (CTBUH) فراخوان 9مین مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی ساختمان بلند خود را منتشر کرده اند. مبلغ 21،000 دلار جایزه به پروژه های استثنایی اهدا خواهد شد. فینالیست های برتر همچنین فرصت دارند تا ایده های خود را در کنفرانس بین المللی CTBUH 2020 ، که از 20 تا 21 اکتبر سال 2020 در سنگاپور برگزار می شود، ارائه دهند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
23،تیر،۱۳99

فراخوان مسابقه معماری و طراحی داخلی لوپ ۲۰۲۰
فراخوان مسابقه معماری و طراحی داخلی لوپ ۲۰۲۰

مسابقه معماری لوپ‌ یک بستر باز برای خلاقیت و استعداد است، جایی که تمام طراحان بتوانند بهترین پروژه خود را به بقیه نشان بدهند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9،مهر،۱۳99

فراخوان ۴مین مسابقه طراحی سیمر: رویاها به حقیقت می پیوندند ۲۰۲۰
فراخوان ۴مین مسابقه طراحی سیمر: رویاها به حقیقت می پیوندند ۲۰۲۰

چهارمین مسابقه طراحی "رویاها به حقیقت می پیوندند" که توسط سیمر برگزار می شود، با هدف ایجاد فضاهای زندگی شهری حال و آینده بهتر
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
6،تیر،۱۳۹9

فراخوان جشنواره بین المللی طراحی تایپه ۲۰۲۰ (Taipei International Design Award)
فراخوان جشنواره بین المللی طراحی تایپه ۲۰۲۰ (Taipei International Design Award)

دولت شهر تایپه جشنواره بین المللی طراحی تایپه را با موضوع "طراحی برای شهر سازگار"، به عنوان یک بیان در پیش بینی تصاویر برندسازی شهری، برگزار می کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25،تیر،۱۳۹9

فراخوان چالش “ابوظبی خنک” (Cool Abu Dhabi)
فراخوان چالش “ابوظبی خنک” (Cool Abu Dhabi)

دپارتمان شهرداری و حمل و نقل ابوظبی از هنرمندان دعوت می کند تا در چالش بین المللی ابوظبی خنک، با هدف مطلوب کردن دمای فضاهای باز و عمومی شرکت کنید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
23،اردیبهشت،۱۳99

خانه های شاد فرانسه( HAPPY HOMES FRANCE) باهمکاری آرک شیرینگ( ARCHsharing)
خانه های شاد فرانسه( HAPPY HOMES FRANCE) باهمکاری آرک شیرینگ( ARCHsharing)

هدف این انجمن ساختن خانه هایی به نام "خانه های شاد" است که افراد منزوی از اجتماع و همچنین سگ های ولگرد را سامان می دهد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
7،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان مسابقه “معماری در صفر” (Architecture at Zero) 2020
فراخوان مسابقه “معماری در صفر” (Architecture at Zero) 2020

"معماری در صفر" یک مسابقه طراحی بدون انرژی خالص، برای دانشجویان و طراحان حرفه ای سراسر جهان می باشد. با 25000 دلار آمریکا جایزه در مجموع
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
29،فروردین،۱۳99

فراخوان نهمین مسابقه دوسالانه ولوکس (Velux) 2020 برای دانشجویان معماری
فراخوان نهمین مسابقه دوسالانه ولوکس (Velux) 2020 برای دانشجویان معماری

مسابقه دوسالانه ولوکس (Velux)، بزرگترین مسابقه معماری در نوع خود، برای معمارانی ست که ساختمان های آینده ما را شکل می دهند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27،فروردین،۱۳99

فراخوان مسابقات معماری ” زیستگاه جهانی” (World Habitat) ۲۰۲۰
فراخوان مسابقات معماری ” زیستگاه جهانی” (World Habitat) ۲۰۲۰

مسابقه آسمان خراش های اسکای هایو، سومین مسابقه سالانه معماری است که بدنبال یافتن جدیدترین و بهترین طراحی های منحصر به فرد برای یک ساختمان مرتفع است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
4،فروردین،۱۳99

فراخوان مسابقه لانه پرنده افسانه ای (Legendary Bird Home) 2020
فراخوان مسابقه لانه پرنده افسانه ای (Legendary Bird Home) 2020

مسابقه لانه پرنده افسانه ای، اولین مسابقه در یک سری برنامه ریزی شده از مسابقات است که به دنبال افزایش آگاهی درباره بحران جهانی محیط زیست است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
26،فروردین،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش های اسکای هایو (Skyhive SkyScraper Challenge) 2020
فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش های اسکای هایو (Skyhive SkyScraper Challenge) 2020

مسابقه آسمان خراش های اسکای هایو، سومین مسابقه سالانه معماری است که بدنبال یافتن جدیدترین و بهترین طراحی های منحصر به فرد برای یک ساختمان مرتفع است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
29،فروردین،۱۳99

مسابقه طراحی Green Voice 2020 (صدای سبز)
مسابقه طراحی Green Voice 2020 (صدای سبز)

مسابقه طراحی Green Voice قصد برگزاری مسابقاتی برای دانشجویان دارد تا فرصت نشان دادن توانایی های خود و بهره برداری از آن را داشته باشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
۱3،دی ماه،۱۳۹۸
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.