خودتو نشون بده!

3

طـراحـی

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان جشنواره طراحی تنوع زیستی ٢٠٢١ (BIODIVERSITY DRAWING COMPETITION)
فراخوان جشنواره طراحی تنوع زیستی ٢٠٢١ (BIODIVERSITY DRAWING COMPETITION)

هدف از برگزاری جشنواره طراحی تنوع زيستی ترویج موضوع میراث طبیعی بیولوژیکی مانند مناطق طبیعی، اکوسیستم هاو...ازطریق طبقه بندی آثارونقشه ها و...است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9 ،تیر،۱400

فراخوان دوسالانه طراحی اوستن (Osten) 2020 (اسکوپیه، مقدونیه شمالی)
فراخوان دوسالانه طراحی اوستن (Osten) 2020 (اسکوپیه، مقدونیه شمالی)

فوکت یک مجله برای طراحی های امروزی مستقر در آلمان است. برگزارکنندگان بدنبال یک دیدگاه هنری چشمگیر برای نسخه 2020 مجله خود می باشند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳۹9

فراخوان طراحی برای ۱۹مین شماره مجله فوکت (Fukt)
فراخوان طراحی برای ۱۹مین شماره مجله فوکت (Fukt)

فوکت یک مجله برای طراحی های امروزی مستقر در آلمان است. برگزارکنندگان بدنبال یک دیدگاه هنری چشمگیر برای نسخه 2020 مجله خود می باشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27،فروردین،۱۳۹9
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.