خودتو نشون بده!

فراخوان مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش ۲۰۲۱ (Be Still Media Art Competition)