خودتو نشون بده!

فراخوان مسابقه طراحی مفهومی شهری و معماری برای توسعه جبهه رودخانه موراسا ۲۰۲۰ (conceptual urban and architectural design for the development of the Morača riverfront)