خودتو نشون بده!

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی میدان مرکزی شهر رهووچ، کوزوو ۲۰۲۰ (International Design Competition for the Central City Square of Rahovec)