خودتو نشون بده!

فراخوان بخش نقاشی و تصویرسازی و حجم ۶ مین جشنواره جهانی هنر مقاومت